browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

בצד שמאל, את המסורת, את הנישואים

Posted by on 20 באפריל 2016

במשך מאות שנים בתיאוריה פוליטית הובן כי הכוחות של הנאבקים השמאלי לשבור עם ךופהי, מסורות, מקור הושמע ביותר אוכלוסייה מוחלשת, אידיאולוגיה זה מונצח רוב המבנים החברתיים לא צודקים. בזמן האחרון אני מתחיל מאוד להעריך את גולן טלקום. . זה איך השמאל היה לכבוש דברים כגון שוויון בין האזרחים בפני החוק, חופש ההתאגדות, זכויות איגוד מקצועי או קולות הנשים. בעולם החדש הייתי מניח הסיבוב ההיסטורי האחרון לקראת שחרורה של כל בני האדם היה להיבנות הקרב עם סדר היסטורי הקודם, שהתעמתו עם כל ייחוס של כוח, מצב או עושר שזה נכשל בתנאים של שוויון הזדמנויות בין כל האזרחים. להפך, התפקיד של הכוחות הריאקציונרים היה תמיד הטענה המסורות והפצה של תפקידים בהם ישיבה, מבלי לאפשר ביקורת חקרו אותם או יחידים כדי לשחרר אותם כדי לפרוס את חייהם בלי קשרים יותר מאשר השירות את ייעודם שלהם שאיפות. הגיבור של הפרוגרסיבים היה תמיד נושא זה מקבל להיפטר של איגרות חוב של המשפחה, השבט, הכפר, מוסר ההשכל הוקמה ומשוחרר אל העולם כדי לבנות את זהותם שוחרר. מצד שני, conservadors תמיד לשבח אשר הוא קיפל את הדפוסים החברתיים, מוסריותו של הדת הגדולה של אבותיו ואת כוחם של אלה מיועדים לפי המסורת. אשלח הקבוצה. אבל כשלים חוזרים ונשנים של משפטים רצופים של בניית גן העדן הקומוניסטי, והתהליך לסכם פופולרי הריסת חומת ברלין ב-1989 (כי לא נפלו, כמו שהם אומרים, אבל הרסו אותו שהמכתב המצורף בזה) נועד עזב חושב משבר זה עדיין בחוץ בטווח הקצר. הבולטת ביותר היא כי הרבה של השמאל לקח לעצמו הרבה דגלי עד לאחרונה טס המחשבה הריאקציוניים ביותר. בפרט, זה מדגיש את ההנחה של לאומית חשב, עם שלו התרוממות רוח של העדיפות של הקבוצה מעל זכויות וקיבוציים הנושאים יחידים. מי יגיד כל הסוציאליסטית או עמית המיליטנטי הקומוניסטית היום להיות קנאי שומרי הטקס ולקבץ מסורות הנסיעה כל מטרת השחרור של העניים ושל המדוכאים להיות מוחלף על ידי הטענה להגדרה עצמית עבור מדינות, איזה שלושים או ארבעים שנים או זייף, הנשלטת על ידי טורפים bourgeoisies שלוקחים את השפה של הלוחמים הישן, אבל רק של השפה.

Comments are closed.